Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Lokalizacja

woj. opolskie

pow. oleski

Dobrodzień

Adres

ul. Piastowska 25

46-380 Dobrodzień

Pogotowie awaryjne

Awarie należy zgłaszać:
1. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25 w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku tel. 343575330, 3575351, 3575534 wew. 22, 723560101

2. Po godzinach pracy ZGKiM Dobrodzień (dyżur domowy u dyżurujących pracowników według następujących harmonogramów):
a) Pogotowie elektryczne w dni robocze do godz. 15:00 do 20:00
- od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - dla budynków administrowanych przez ZGKiM Dobrodzień (dyżur domowy) tel. 886 763 520
- przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur (dyżur domowy) tel. 667573756
- w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy (dyżur domowy) tel. 601546988

b) Pogotowie wodno-kanalizacyjne do usuwania awarii sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz instalacji wodno-sanitarnych w budynkach administrowanych przez ZGKiM Dobrodznień w dni robocze od godz. 15:00 do 20:00:
- od 1 do 15 każdego miesiąca (dyżur domowy) tel. 663280101, 663466286, 663889118
- od 16 do końca każdego miesiąca (dyżur domowy) tel. 693280101, 603788536, 668299710

c) Pogotowie kanalizacyjne do usuwania awarii dotyczących oczyszczalni ścieków:
w Dobrodzieniu - przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur - w dni robocze od godz. 15:00 do 20:00 (dyżur domowy) tel. 723947762
w Pludrach - przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur - w dni robocze od godz. 15:00 do 20:00 (dyżur domowy) tel. 532438594

UWAGA:
Awarie po godzinach pracy ZGKiM Dobrodzień niezwłocznie zgłaszać odpowiednio pod wskazane powyżej numery telefonów.

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” obowiązek informacyjny w stosunku do osób wchodzących do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, zwanego dalej „Zakładem” lub na parkingi na placu manewrowym, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest spełniony za pomocą; tablic z piktogramem kamery umieszczonych na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do siedziby oraz na budynku warsztatu na placu manewrowym od strony ul. Piastowskiej. Klauzule informacyjne umieszczone są na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do siedziby, przy kasie na I piętrze siedziby oraz na stronie BIP Zakładu w zakładce „RODO”.
Obowiązek informacyjny względem pracowników i osób nowo przyjmowanych do pracy w Zakładzie, których dotyczy monitoring wizyjny jest spełniony poprzez zapoznanie i podpisanie „klauzuli informacyjnej dla pracowników w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego przez Zakład” i włożenie tego dokumentu do akt osobowych każdego pracownika. Ponadto stosowne informacje zawarte są w Regulaminie Pracy Zakładu podanego do bezpośredniej wiadomości pracowników oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2011 19:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Dykta
Ilość wyświetleń: 171138
17 sierpnia 2020 10:16 (Zygfryd Czichon) - Aktualizacja danych.
15 czerwca 2020 18:26 (Zygfryd Czichon) - Aktualizacja danych.
15 czerwca 2020 18:25 (Zygfryd Czichon) - Aktualizacja danych.